Privacy beleid Vacatures~ Café-Restaurant-Slijterij ‘De Gouden Leeuw B.V.   

Versie 1.0 Deze pagina is voor het laatst aangepast 15 mei 2018.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Café-Restaurant-Slijterij ‘De Gouden Leeuw B.V.’ (hierna: De Gouden Leeuw BV) waartoe Kasteel Montfoort en De Heeren van Montfoort behoren. De Gouden Leeuw B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Gouden Leeuw B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; 
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door De Gouden Leeuw B.V. verwerkt ten behoeve van verschillende doelstellingen welke hieronder staan opgesomd. Ook de grondslag en de bewaartermijn van de verwerking staan hieronder omschreven.

Sollicitatie
Doelbinding: Het doel van het verwerken van persoonsgegevens voor de sollicitatie is het beoordelen of de kandidaat geschikt is voor de vacature.
Verantwoordelijke: De Gouden Leeuw B.V.
Gegevens: Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum
Grondslag: Toestemming + Gerechtvaardig belang
Bewaartermijn: 4 weken, indien toestemming maximaal 1 jaar

Arbeidsovereenkomst
Doelbinding: Het opstellen van de arbeidsovereenkomst waarin de belangrijkste afspraken staan tussen werkgever en werknemer.
Verantwoordelijke: De Gouden Leeuw B.V.
Gegevens: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, salaris, kopie legitimatie
Grondslag: Uitvoering overeenkomst + Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Gedurende de periode dat de medewerker in dienst is en daarna minimaal 7 jaar

Salariëring
Doelbinding: Het doel van de verwerking is het realiseren van de verloning van medewerkers.
Verantwoordelijke: De Gouden Leeuw B.V.
Gegevens: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN, IBAN, e-mailadres, inloggegevens
Grondslag: Uitvoering overeenkomst + Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Minimaal 7 jaar in de administratie

Roosters
Doelbinding:  Het opstellen en communiceren van het werkrooster voor het personeel.
Verantwoordelijke: De Gouden Leeuw B.V.
Gegevens: Naam, beschikbaarheid, e-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Minimaal 1 jaar

Pensioen
Doelbinding: Een pensioenfonds is een organisatie die zich ten doel stelt om volgens een pensioenregeling na pensionering uitkeringen (pensioen) te doen aan deelnemers aan het fonds, die daartegenover, gedurende hun werkzame leven pensioenpremie hebben betaald.
Verantwoordelijke: Pensioenfonds Horeca & Catering
Gegevens: Voorletters, naam, adres, woonplaats, woonland, evt. partner, gegevenshuwelijk, dienstverband, salarisgegevens, deeltijdfactor, telefoonnummer, e-mailadres, arbeidsgeschiktheid gegevens, kopiëen van identiteitsbewijzen, toegangs- of identificatiegegevens.
Grondslag: Wettelijke verplichting + Uitvoering overeenkomst
Bewaartermijn: Niet langer dan noodzakelijk voor het doel (zie privacy policy van Pensioenfonds Horeca & Catering)

Arbodienst
Doelbinding: De werkgever laat zich, voor zover de mogelijkheden onvoldoende zijn om de bijstand binnen het bedrijf te organiseren, bij de volgende taak bijstaan door
een of meer deskundige personen ten behoeve van wie een certificaat is afgegeven of die als bedrijfsarts is ingeschreven in een erkend specialistenregister voor het adviseren bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten.
Verantwoordelijke: De Gouden Leeuw B.V. + Zorg van de Zaak/ Zorg van de Zaak
Gegevens: Voorletters, achternaam, geboortedatum, adres, postcode, plaats, datum in dienst, aantal uren per week
Grondslag: Wettelijke verplichting + Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn:  Administratieve verzuimgegeens maximaal 2 jaar nadat de arbeidsrelatie is afgelopen. Re-integratiedossier in beginsel niet langer dan 2 jaar na afronding van re-integratie (zie privacy policy van Zorg van de Zaak)

UWV
Doelbinding: Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de
WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.
Verantwoordelijke: UWV + (De Gouden Leeuw B.V.)
Gegevens: Afhankelijk van de situatie
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:  Afhankelijke van de situatie (zie privacy policy van het UWV)

Verslaglegging beoordelings-/functioneringsgesprekken
Doelbinding: Het doel van het beoordelings-/functioneringsgesprek is het verbeteren van het functioneren en de prestatie en motivatie van de medewerker.
Het is van belang om belangrijke punten te documenteren welke moeten worden verbeterd/aangepast of waarop actie moet worden ondernomen.
Verantwoordelijke: De Gouden Leeuw B.V.
Gegevens: Naam, beoordeling, verslaglegging beoordelings-/functioneringsgesprek
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar na uitdiensttreding

Sociale media
Doelbinding: Sociale media 1.) en 2.) wordt gebruikt voor marketingdoeleinden.
Verantwoordelijke: De Gouden Leeuw B.V.
Gegevens: Foto’s/filmpjes van medewerkers
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Tot het moment dat de toestemming wordt ingetrokken

Alarmlijst
Doelbinding: Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het beveiligen van eigendommen van De Gouden Leeuw B.V.
Verantwoordelijke: De Gouden Leeuw B.V. + Securitas
Gegevens: Naam, telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Tot het moment van uitdiensttreding/wijzigingen op de alarmlijst

S-bb
Doelbinding: Het S-bb verwerkt gegevens voor het uivoeren van hun wettelijke taak op grond van Artikel 1.5.1. Wet educatie beroepsonderwijs en de daaruit voortvloeiende activiteiten zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de mbo-kwalificatiestructuur, het verzorgen van informatie over
de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en de doelmatigheid van het opleidingsaanbod, adviseren over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt en het uitvoerenvan onderzoek ter ondersteuning van de hier genoemde taken.
Verantwoordelijke: S-bb + (De Gouden Leeuw B.V.)
Gegevens: Voorletters, voornaam, achternaam, functie, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer van praktijkopleiders
Grondslag: Wettelijke plicht + Uitvoeren publiekrechtelijke taak
Bewaartermijn: Niet langer dan noodzakelijk voor het doel/wettelijke bepaald (zie privacy policy S-bb)

Accounting
Doelbinding: Controle van financiële historische informatie.
Verantwoordelijke: De Gouden Leeuw B.V. + accountant
Gegevens: Gegevens uit de personeelsadministratie
Grondslag: Wettelijke plicht + Uitvoering overeenkomst
Bewaartermijn: Minimaal 7 jaar in de financiële administratie

Camera’s
Doelbinding: De Gouden Leeuw B.V. heeft diverse camera’s hangen t.b.v. bescherming van de eigendommen, onze medewerkers en gasten. Deze
camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van onze locaties wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.
Verantwoordelijke: De Gouden Leeuw B.V.
Gegevens: Camerabeelden
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Maximaal 1 maand

1.) Privacy beleid Facebook
Voor het gebruik van Facebook zijn de voorwaarden m.b.t. gegevens welke staan omschreven in het gegevensbeleid (https://www.facebook.com/policies/)
van Facebook van toepassing. De Gouden Leeuw B.V. is niet verantwoordelijk voor gegevens die door Facebook zelf worden verwerkt. De Gouden Leeuw B.V. adviseert
gebruikers van Facebook het gegevensbeleid van Facebook te lezen. Door toestemming te geven verklaren medewerkers dit beleid te hebben gelezen. Dit
beleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleidingen geven.

2.) Privacy beleid Instagram
Voor het gebruik van Instagram is het privacy beleid (http://instagram.com/legal/terms) van Instagram van toepassing. In het privacy beleid van Instagram wordt
beschreven hoe zij en bedrijven waarmee zij samenwerken gegevens met betrekking tot hun mobiele services, website en alle software die door of in verband met
Instagram-services worden verschaft (gezamenlijk de 'Service') verzamelen, gebruiken, delen en beschermen, en welke keuzes er zijn met betrekking tot het
verzamelen en gebruiken van gegevens. De Gouden Leeuw B.V. is niet verantwoordelijk voor gegevens die door Instagram zelf worden verwerkt. De
Gouden Leeuw B.V. adviseert gebruikers van Instagram het gegevensbeleid van Instagram te lezen. Door gebruik te maken van de Service geeft u aan dat u
begrijpt en ermee instemt dat Instagram een platform biedt waarmee u inhoud, waaronder foto's, reacties en andere materialen ('Gebruikersinhoud'), kunt
publiceren op de Service en waarmee u Gebruikersinhoud publiekelijk kunt delen. Dit betekent dat andere Gebruikers de Gebruikersinhoud die De Gouden Leeuw B.V.
publiekelijk beschikbaar maakt via de Service kunnen zoeken, bekijken, gebruiken of delen, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het privacy
beleid en de Gebruiksvoorwaarden van Instagram. Het beleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Service
('Gebruikers').


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo
maken wij gebruik van een derde partij voor:
- de hosting van de website
- marketing
- salarisadministratie
- accountancy
- arbodienst
- alarmsysteem
- installatie van camerasystemen
- IT-beheer

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken
wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken hoofdzakelijk persoonsgegevens aan partijen welke zijn gevestigd binnen de EU. Daarnaast verstrekken wij uitsluitend persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU indien zij gecertificeerd zijn voor het EU-US Privacy Shield.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder,
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn: De Gouden Leeuw B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
-       Alle personen die namens De Gouden Leeuw B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-       We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-       Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-       We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te
laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of ons privacy beleid nog voldoen is. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Kasteel Montfoort; 0348 47 27 27 / kantoor@kasteel-montfoort.nl

De Heeren van Montfoort; 0348 47 12 29 / info@deheerenvanmontfoort.nl